Aktualności

Ważne zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej (listopad 2020)

11/11/2020Aktualności

Szanowni Państwo,

poniżej skrótowo omówiliśmy warte uwagi zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

7) po art. 15zs dodaje się art. 15zs1, w brzmieniu:

„Art. 15 zs1

  1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oraz oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadziła możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe, jednak pod pewnymi warunkami:

  • Przychód z działalności, uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 % w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • O świadczenie postojowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą o określonym PKD, wskazanym w przywołanej regulacji, tj.

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

→ ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UISZCZANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

10) w art. 31zo dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku
o zwolnienie
z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

  1. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291).”;

11) w art. 31zp:

  1. a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.”,

  1. b) w ust. 2 po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu:

„2b) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w art. 31zo ust. 8;

2c) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;”,

Z powyższego wynika, że:

– płatnik składek, który na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z PKD wskazanymi w przepisie, może złożyć wniosek
o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., tj.:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania podlegają zwrotowi;

– Płatnik składek przekazuje wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.;

– Warunki do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, są następujące:

– wnioskodawca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego
w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Nadto pragniemy zwrócić Państwa uwagę, na zmiany, które przewidziane zostały w projekcie ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym
z wystąpieniem COVID-19,
jednak prace nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone, więc nie wiadomo, w jakiej formie zostanie podpisana jej ostateczna wersja.

MOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA PRACY ZDALNEJ PRZEZ OSOBY PODDANE KWARANTANNIE

Art. 4h. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3

  1. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

Powyższa regulacja rozwiała wątpliwości, które występowały w praktyce i jednoznacznie dopuściła możliwość pracy zdalnej przez osoby skierowane na kwarantannę. Wymogiem jest zgoda pracodawcy.

Autorzy:

mec. Tomasz Wróblewski

mec. Tomasz Wróblewski

Radca Prawny

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Nowy prawnik w naszym Zespole!

Miło na poinformować, że Zespół naszej Kancelarii wzmocnił się o młodego, zdolnego prawnika, Łukasza Bieńka.

Rekrutacja na stanowisko prawnika

Blog prawny Kancelaria Prawna Nowak & Wróblewski w Tarnobrzegu zatrudni absolwenta prawa na stanowisko prawnika. Mile widziane rozpoczęta aplikacja radcowska lub adwokacka, a także znajomość...

Opracowanie zmian w Kodeksie Spółek Handlowych – ważne informacje dla przedsiębiorców

Blog prawnyInformacja o ustawie z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustawIstotne zmiany w Prawie Spółek od dnia 13 października 2022 r....

Odprawa pośmiertna – krąg uprawnionych do odprawy oraz możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku jej wypłaty

Kodeks pracy zawiera regulację dotyczącą odprawy pośmiertnej, zgodnie z którą, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie…

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa w kraju, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z regulacji zawartej w Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. możliwość wystąpienia z…

Tarcza 6.0 – opracowanie najnowszych zmian, ważnych dla przedsiębiorców w czasie lockdownu

Blog prawnyNa podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (COVID-19)

AktualnościSzanowni Państwo, wskazać należy, iż 9 listopada 2020 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku...

Kontakt