Prawo zamówień publicznych

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji przetargowej dla podmiotów publicznych, od wsparcia w zakresie oszacowania zamówienia, poprzez pomoc w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), a także szczegółowych warunków zamówienia (SWZ). Prowadzimy także postepowania przetargowe na platformie e-Zamówienia, odpowiadamy na pytania wykonawców, analizujemy oferty, przygotowujemy informację o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy, wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania. Reprezentujemy także zamawiających publicznych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Działamy również po stronie wykonawców składających oferty w postępowaniach przetargowych, w tym analizujemy poprawność dokumentacji ofertowej i jej zgodność z wymaganiami SWZ, weryfikujemy spełnianie warunków przetargowych, a także analizujemy oferty konkurencji wskazując na uchybienia, które można podnieść w odwołaniu, a także reprezentujemy wykonawców w toku postępowań odwoławczych przed KIO, zarówno po stronie odwołującego (atakującego decyzję zamawiającego), jak i po stronie przystępującego do postępowania odwoławczego (broniącego decyzji zamawiającego).

Reprezentowaliśmy z sukcesami przedsiębiorców w wielomilionowych sprawach przetargowych, dotyczących m.in. budowy stacji kolejowych, mostów, wiaduktów, dróg publicznych, sieci kanalizacyjnych, organizacji transportu zbiorowego dla aglomeracji miejskich, transportu zastępczego dla kolei, usług utrzymania zieleni i wielu innych, w wyniku których dochodziło do zawarcia kontraktów kluczowych dla przyszłości firm naszych Klientów. Wiele z tych kontraktów nadal obsługujemy w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.