Obrót nieruchomościami

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w transakcjach obejmujących nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, najem, dzierżawę, pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych, zawieraniu umów z wykonawcami oraz negocjacje z potencjalnymi klientami – odbiorcami końcowymi.

Kancelaria uczestniczy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, w szczególności świadcząc usługi w zakresie:

  • audytu prawnego nieruchomości;
  • negocjowania umów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, w tym umów najmu obiektów komercyjnych;
  • prowadzenia postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomości;
  • reprezentowania Klienta w sporach dotyczących stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowanie projektów umów dotyczących rozporządzania nieruchomościami;
  • wypracowane mechanizmy ustalania stanu prawnego nieruchomości.