O Kancelarii

Twoja zaufana Kancelaria

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych, kreatywnych prawników, nastawionych na rozwiązywanie problemów biznesowych i indywidualnych, ukierunkowanych na udzielanie fachowej, rzetelnej pomocy prawnej, działających na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, zawsze z najwyższą starannością i z zapewnieniem całkowitej poufności udzielanych nam informacji, to dobrze trafiliście – zapraszamy do naszej Kancelarii.

Nowocześnie, rzetelnie i kompleksowo

Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich powierzanych nam informacji, pełny i stały dostęp do udostępnionych dokumentów, rzetelność i komunikatywność, w tym informowanie o każdym kroku Kancelarii podejmowanym w Państwa sprawie. Kancelaria skupia młodych, dynamicznych, bardzo dobrze wykształconych prawników, z praktyką w pracy w kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, w sądach, prokuraturze, związkach zawodowych, spółdzielniach oraz spółkach prawa handlowego.

Świadczymy pomoc prawną w języku polskim oraz angielskim.

Lat doświadczenia

%

Skuteczność procesowa

Prawników

Specjalizacje

Prawo Spółek

Prawo pracy

Obrót nieruchomościami

Odszkodowania

Windykacja należności

Prawo karne

Prawo rodzinne i spadkowe

~

Ochrona danych osobowych

Prawo przewozowe

Prawo energetyczne

Szkolenia prawne

Głównym przedmiotem naszej działalności jest zapewnianie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, polegającej na bieżącym wsparciu Klientów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach tej usługi m.in. sporządzamy dla Klientów dokumentację prawną w tym:

 • umowy handlowe, cywilnoprawne, poufności,
 • umowy związane ze świadczeniem pracy (w tym dokumentacja pracownicza i związkowa),
 • informacje okresowe dla rady pracowników,
 • regulaminy przewidziane przez prawo pracy i układy zbiorowe,
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy (z udziałem notariusza),
 • regulaminy zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
 • sprawozdania z prowadzonych spraw (w języku polskim lub angielskim).

Zespół Kancelarii skupia profesjonalnych pełnomocników procesowych (radców prawnych i adwokatów), którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Przeprowadziliśmy z sukcesami kilkaset poważnych sporów sądowych, w tym z zakresu wykonywania i rozliczania robót budowlanych, odszkodowań za nienależyte wykonanie kontraktów handlowych, odszkodowań z tytułu deliktów, szkód transportowych, zadośćuczynień za krzywdę, w tym w związku ze uszczerbkiem ciała lub śmiercią osoby bliskiej w wyniku wypadków komunikacyjnych, prowadziliśmy także spory związane z zapłatą za wykonane usługi i dostarczone towary, liczne spory pracownicze (zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, w tym także z Inspekcją Pracy przy odmowie rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy), w sprawach sporów konsumenckich (w tym przeciwko Rzecznikowi Konsumentów), odwołań od decyzji administracyjnych organów państwowych i samorządowych, odwołań od decyzji ZUS, w sprawach energetycznych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Zespół Kancelarii dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, zarówno w zakresie przygotowywania i zmiany umów i statutów, jak i w obsłudze procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek. Zajmujemy się też bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych i osobowych. Przygotowujemy i prowadzimy zgromadzenia wspólników, uczestniczymy w posiedzeniach organów (zarządy, rady nadzorcze) oraz reprezentujemy spółki przy rejestracji i zmianach wpisów w KRS, a także w sporach dotyczących ważności uchwał organów. Kancelaria na bieżąco doradza zarządom kilkudziesięciu spółek prawa handlowego w zakresie spraw korporacyjnych, podejmowanych uchwał, tworzonych regulaminów wewnętrznych i organizacyjnych. Dbamy także o wypełnianie przez spółki obowiązków sprawozdawczych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, jak i organami nadzoru. Nasza aktywność w tej dziedzinie prawa skupia się przede wszystkim na:

 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego poczynając od sporządzenia umowy spółki, poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, także w trybie S24;
 • prowadzeniu postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie bieżących zmian w strukturach spółek;
 • przekształcaniu organizacyjnym spółek, łączeniu i podziale Spółek;
 • reprezentacji na zgromadzeniach wspólników oraz obsłudze prawnej organów spółek;
 • prowadzeniu postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników;
 • prowadzeniu postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek;
 • obsłudze prawnej transakcji zbycia/nabycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • reprezentacji podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez przygotowywanie w szczególności wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacji wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli;
 • Przekształcenia przedsiębiorców w spółki prawa handlowego we wszystkich konfiguracjach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych;
 • Wykreślania spółek z KRS, w trybie likwidacyjnym i uproszczonym,
 • Stałej obsłudze prawnej spółek.

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców Kancelaria zdobyła znaczny zasób doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu relacji zatrudnienia na podstawie umów  o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Aktywnie reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z pracownikami, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych związanych ze współpracą z organizacjami związkowymi. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy zarządom dużych spółek, negocjowaliśmy układy zbiorowe, regulaminy pracy, wynagrodzeń, zfśs, pomagaliśmy przy rejestracji układów zbiorowych oraz protokołów dodatkowych do układów zbiorowych, sporządzaliśmy umowy dotyczące zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Przygotowywaliśmy regulaminy zwolnień grupowych, reprezentowaliśmy pracodawców w sporach pracowniczych związanych z redukcjami etatów z przyczyn zależnych od pracodawcy. Wielokrotnie opracowywaliśmy dokumentację pracowniczą z zakresu zbiorowego prawa pracy, z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia. Nasi prawnicy pracują także na rzecz Związków Zawodowych, poznając w ten sposób argumentację obu stron sporów pracowniczych, co wykorzystują w bieżącej obsłudze prawnej zakładów pracy.

Ponadto, zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, w postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji takich świadczeń.

Kancelaria posiada stałą obsługę spraw pracowniczych i kadrowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki, a także jednostek publicznych, w tym sądów powszechnych, które zatrudniają kilka grup zawodowych wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach. W zakresie spraw pracowniczych posiadamy doświadczenie również przed Sądem Najwyższym.

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w transakcjach obejmujących nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, najem, dzierżawę, pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych, zawieraniu umów z wykonawcami oraz negocjacje z potencjalnymi klientami – odbiorcami końcowymi. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, w szczególności świadcząc usługi w zakresie:

 • audytu prawnego nieruchomości;
 • negocjowania umów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, w tym umów najmu obiektów komercyjnych;
 • prowadzenia postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomości;
 • reprezentowania Klienta w sporach dotyczących stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie projektów umów dotyczących rozporządzania nieruchomościami;
 • Wypracowane mechanizmy ustalania stanu prawnego nieruchomości.

Zespół Kancelarii z powodzeniem prowadzi sprawy odszkodowawcze, zarówno na gruncie zdarzeń
o charakterze gospodarczym, jak i dot. szkód na osobie lub mieniu – w szczególności komunikacyjnych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Nasza obsługa obejmuje zarówno pomoc prawną dla poszkodowanego w wypadku, ale również dla jego rodziny w sytuacji kalectwa lub śmierci poszkodowanego. Powyższe dotyczy w szczególności zdarzeń komunikacyjnych, ale również wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej jak i innych zdarzeń losowych. Nasza aktywność skupia się przede wszystkim na:

 • bieżącym doradztwie w zakresie umów ubezpieczenia, gwarancji ubezpieczeniowych i innych produktów na rynku ubezpieczeniowym;
 • dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w tym również o zadośćuczynienie, z tytułu umów ubezpieczenia;
 • prowadzeniem i nadzorowaniem przebiegu procesu likwidacji szkód na etapie przedsądowym;
 • zastępstwem procesowym Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń (zarówno w postępowaniach karnych – w tym na etapie postępowania przygotowawczego, jak również w postępowaniach cywilnych i dyscyplinarnych).

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wieloletnie doświadczenie w trudnych procesach windykacyjnych;
 • powództwa przeciwko członkom zarządu oraz skargi paulińskie;
 • stała współpraca ze skutecznymi komornikami;
 • wypracowane metody poszukiwania i ustalania majątku dłużników,
 • doświadczenie z zakresie ugodowego odzyskiwania należności, zabezpieczania porozumień windykacyjnych i monitorowania spłaty.

Kancelaria dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi także w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Mec. Tomasz Wróblewski posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka), uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, a także udziału w radach wierzycieli, głosowaniach nad układami restrukturyzacyjnymi. W takich postępowaniach aktywnie reprezentowaliśmy podmioty zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, stąd również nasze doświadczenie w restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorstw.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych w sprawach
z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym również prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Kancelaria obejmuje również zakresem swoich usług prawo wykroczeń. Podstawowym zadaniem Kancelarii jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony. Specjalizujemy się m.in. w obronie pracodawców (kadry menadżerskiej) w przypadkach odpowiedzialności za wypadki przy pracy. W zakresie usług z prawa karnego oferujemy następujące czynności:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję
  i prokuraturę;
 • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym;
 • obronę oskarżonych w toku postępowania karno – skarbowego;
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przestępstw skarbowych począwszy od etapu kontroli skarbowej skończywszy na postępowaniu przed sądem karnym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków
  i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu o kompensatę dla ofiar przestępstw
 • reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie spraw  przed sądem w sprawach wykroczeniowych,
 • porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, pożywanie alkoholu w miejscu publicznym);

Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych. W zakresie odpowiedzialności za wypadki przy pracy współpracujemy ze specjalistami BHP, którzy wspierają zbudowanie wiarygodnej i przekonywującej linii obrony dla naszych Klientów.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów doradztwo prawne w ramach postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności w zakresie rozwodów, alimentów oraz stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw małżonków na wypadek niewypłacalności jednego z małżonków. W zakresie naszej praktyki są też sprawy dotyczące:

 • sporządzania analiz prawnych stanów faktycznych powstałych na gruncie umów majątkowych małżeńskich,
 • doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa, jak również po jego ustaniu;
 • bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację,
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o rozwód i separację,
 • zastępstwa procesowego w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych  między rodzicami a dziećmi;
 • bieżącego doradztwa w sprawach wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Zespół Kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego. Zakres naszych usług obejmuje
w szczególności:

 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności
  o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zachowek oraz ważność testamentu;
 • analizę stanów faktycznych dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym dziedziczenia majątku położonego w Polsce po cudzoziemcach, jak również majątku położonego poza granicami kraju po obywatelach Polski,
 • doradztwo prawne w zakresie podatkowych aspektów dziedziczenia majątku;
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego.

Prowadzimy doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (ODOU) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadzamy audyty dokumentacyjne, a także procesy wdrożeniowe, w trakcie których opracowujemy dla naszych Klientów dokumentację niezbędną do spełnienia prawnych wymagań prawidłowego zabezpieczania danych osobowych administrowanych przez przedsiębiorców.

Posiadamy w Zespole radcę prawnego, który pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w licznych spółkach prawa handlowego, będąc oficjalnie zgłoszonym jako IOD do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach stałego wsparcia przedsiębiorców odpowiadamy za zabezpieczenie Administratorów Danych Osobowych przed karami administracyjnymi wynikającymi z kontroli PUODO. W tym zakresie świadczymy następujące usługi:

 • audyt dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • opracowanie pakietu dokumentacji pod kątem wymagań RODO i UODO,
 • kompleksowa oferta szkoleń kadry menadżerskiej i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Kancelaria świadczy stałą pomoc prawną dla kilku firm z branży transportowej. Kancelaria reprezentowała klientów w licznych sporach dotyczących szkód w transporcie, zarówno na gruncie polskiego prawa przewozowego, jak i Konwencji CMR, w tym błędów logistycznych oraz szkód komunikacyjnych. W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 • sporządzanie projektów i opiniowanie umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;
 • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających
  z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;
 • prowadzenie windykacji zaległego frachtu lub dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, w tym negocjacje ostatecznych warunków porozumień w tym zakresie;
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu;
 • opiniowanie umów ubezpieczenia  pod kątem zapewnienia optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym również prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami;
 • nadzór nad likwidacją szkód w toku dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko ubezpieczycielom;
 • doraźną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego;
 • stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży logistyczno – spedycyjno – transportowych.

Nasza działalność prawna obejmuje również doradztwo w zakresie prawa energetycznego i to zarówno przy tworzeniu umów z tego zakresu, jak i w sporach sądowych wynikających na tym tle. Na tym polu możemy poszczycić się m.in.:

 • doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność energetyczną,
 • wygraną sprawą przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie o ukaranie przedsiębiorcy znaczną karą finansową za niewykonanie obowiązku zakupu świadectw energetycznych,
 • licznymi wygranymi postępowaniami sądowymi o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości, a także o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, przez które przebiegają sieci energetyczne czy gazowe.

Prowadzimy szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz dla pracowników poszczególnych działów firm, w tym dla Kierowników Wydziałowych i Liderów z zakresu prawa pracy (w tym czasu pracy), a także dla Zespołów HR i BHP. Organizowane przez nas szkolenia i warsztaty prowadzone są przez profesjonalistów i ekspertów specjalizujących się w danym zagadnieniu. Mogą mieć Państwo pewność, że otrzymują Państwo informacje z pewnego i sprawdzonego źródła. Prowadząc szkolenia oraz warsztaty duży nacisk kładziemy na praktyczną przydatność przekazywanych informacji. Ponadto dopasowujemy treści do potrzeb zdefiniowanej grupy odbiorców.

Bardzo często zainteresowanie naszymi usługami pojawia się na gruncie istniejących i trudnych do rozwiązania problemów. Pomagamy je usuwać dbając również o to by zapobiec ich pojawianiu się w przyszłości. Dzięki prowadzeniu szkoleń przez prawników – praktyków w danej dziedzinie prawa, łatwiej jest nam zrozumieć pojawiające się problemy i prowadzić szkolenia pod kątem praktycznej wiedzy niezbędnej dla danej grupy zawodowej.

Zarówno dla prawników, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bardzo ważny aspekt stanowi pozostawanie na bieżąco ze zmianami prawa. Dokładamy najwyższej staranności by zawsze przekazywać najświeższą wiedzę. W tym celu stale monitorujemy zmiany w prawie, zarówno polskim, jak i unijnym oraz informujemy naszych Klientów o istotnych dla ich działalności zmianach w obowiązujących regulacjach prawnych. Kancelaria świadczy tę usługę w formie sporządzania notatek z Dzienników Ustaw, a także Dzienników Urzędowych UE, przesyła informację do wskazanych komórek organizacyjnych Klienta, a w razie konieczności wspiera proces wykładni nowych przepisów prawnych.

Zespół

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat |Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny |Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Monika Pazgier

Monika Pazgier

Adwokat

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Marcin Pazgier

Marcin Pazgier

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Aplikant radcowski

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel

Formy współpracy

Stała umowa o obsługę prawną

Ta forma zapewnia pozostawanie prawnika w gotowości do świadczenia pomocy prawnej na każde życzenie Klienta.

Więcej

W ramach umowy stałej współpracy Klient może w każdym czasie skontaktować się z prawnikiem Kancelarii (telefonicznie, za pośrednictwem e-maila, faxu lub poczty tradycyjnej) i zlecić wykonanie konkretnej czynności prawnej. Najczęściej są to:
• analiza ryzyka wynikającego z zawieranych przez Klienta umów,
• opiniowanie umów,
• audyt dokumentacji z negocjacji handlowych,
• sporządzenie pism wychodzących z firmy Klienta,
• sporządzanie dokumentacji prawnej Klienta,
• analiza przedstawionego problemu prawnego i proponowanie najkorzystniejszego rozwiązania,
• monitowanie i windykacja należności handlowych,
• prowadzenie postępowań wytoczonych z powództwa lub przeciwko Klientowi,
• udział w negocjacjach handlowych.

Koszty:
W ramach stałej umowy o współpracę Klient uiszcza miesięczny abonament (ryczałt) w indywidualnie ustalonej wysokości uzależnionej od wielkości firmy, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych przez Klienta postępowań, a także przewidywanego nakładu pracy prawników Kancelarii.
Korzyści z tej formy współpracy:
• stały dostęp do prawnika i możliwość skonsultowania bieżących problemów pojawiających się w działalności firmy za pośrednictwem telefonu i Internetu,
• pierwszeństwo w obsłudze zleceń Klienta w stosunku do klientów korzystających z innych form współpracy,
• stała opłata miesięczna niezależna od ilości zleconych czynności oraz od aktualnej stawki godzinowej prawników Kancelarii, pozwalająca z góry określić koszty obsługi prawnej firmy,
• okresowy wykaz czynności świadczonych w ramach umowy o stałą obsługę prawną.

Umowa ramowa

Umożliwia zlecanie czynności prawnych w miarę pojawiających się potrzeb Klienta, za pośrednictwem Internetu, telefonu, faxu lub poczty tradycyjnej.

Więcej

W ramach tej umowy Klient podpisuje z Kancelarią ramową umowę o współpracy, na podstawie której Kancelaria zobowiązuje się przyjmować do wykonania zlecenia prawne przekazane przez Klienta według aktualnej stawki godzinowej ustalonej dla prawników zatrudnionych w Kancelarii.

 

Korzyści z tej formy współpracy:
• stały dostęp do prawnika Kancelarii i możliwość skonsultowania bieżących problemów pojawiających się w działalności firmy za pośrednictwem telefonu, Internetu, faxu, poczty.
• opłata wyłącznie za usługi wykonane,
• okresowy wykaz czynności wraz z ich krótkim opisem i zaznaczeniem czasu potrzebnego do ich wykonania.

Koszty:
• w zależności od stopnia pracochłonności konkretnego zlecenia i aktualnej stawki godzinowej prawnika wykonującego usługę na rzecz Klienta.
Obecne stawki godzinowe poszczególnych prawników Kancelarii przedstawimy na życzenie Klienta w indywidualnie opracowanej ofercie.
Korzyści z tej formy współpracy:
• stały dostęp do prawnika Kancelarii i możliwość skonsultowania bieżących problemów pojawiających się w działalności firmy za pośrednictwem telefonu, Internetu, faxu, poczty.
• opłata wyłącznie za usługi wykonane,
• okresowy wykaz czynności wraz z ich krótkim opisem i zaznaczeniem czasu potrzebnego do ich wykonania.

 

Realizacja pojedynczych zleceń

Kancelaria przyjmuje także pojedyncze zlecenia na wykonanie konkretnej czynności prawnej.

Więcej

Kancelaria przyjmuje także pojedyncze zlecenia na wykonanie konkretnej czynności prawnej, np. sporządzanie i opiniowanie dokumentacji, reprezentowanie Klienta w toczącym się postępowaniu sądowym, administracyjnym lub podatkowym, udzielanie porad prawnych oraz podejmowanie innych działań prawnych zgodnie z potrzebami Klienta.

Koszty:
Uzgadniane indywidualnie z Klientem w oparciu o kryterium nakładu pracy potrzebnego do wykonania zleconej czynności.

Kontakt

ADRES

Kancelaria Prawna NOWAK & WRÓBLEWSKI
ul. Szeroka 3
39-400 Tarnobrzeg

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro

tel./fax: +48 15 823 51 67

kancelaria@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Tomasz Wróblewski

+48 606 309 720

t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Marcin Nowak

+48 692 434 375

m.nowak@nowak-wroblewski.pl

Formularz kontaktowy

Wybór opcji

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody:

5 + 4 =