Prawo spółek

Zespół Kancelarii dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, zarówno w zakresie przygotowywania i zmiany umów i statutów, jak i w obsłudze procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek. Zajmujemy się też bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych i osobowych.

Przygotowujemy i prowadzimy zgromadzenia wspólników, uczestniczymy w posiedzeniach organów (zarządy, rady nadzorcze) oraz reprezentujemy spółki przy rejestracji i zmianach wpisów w KRS, a także w sporach dotyczących ważności uchwał organów. Kancelaria na bieżąco doradza zarządom kilkudziesięciu spółek prawa handlowego w zakresie spraw korporacyjnych, podejmowanych uchwał, tworzonych regulaminów wewnętrznych i organizacyjnych.

Przeprowadziliśmy wiele przekształceń podmiotów indywidualnych w spółki osobowe i kapitałowe, a także spółek cywilnych i osobowych w spółki kapitałowe. Obsługujemy procesy przekształceń kompleksowo, z udziałem radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta.

Zarejestrowaliśmy dziesiątki spółek w internetowej procedurze S24, a także prowadzaliśmy zmiany w umowach spółek i ich organach w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Dbamy także o wypełnianie przez spółki obowiązków sprawozdawczych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, jak i organami nadzoru. Nasza aktywność w tej dziedzinie prawa skupia się przede wszystkim na:

 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego poczynając od sporządzenia umowy spółki, poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, także w trybie S24;
 • prowadzeniu postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie bieżących zmian w strukturach spółek;
 • przekształcaniu organizacyjnym spółek, łączeniu i podziale Spółek;
 • reprezentacji na zgromadzeniach wspólników oraz obsłudze prawnej organów spółek;
 • prowadzeniu postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników;
 • prowadzeniu postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek;
 • obsłudze prawnej transakcji zbycia/nabycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • reprezentacji podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez przygotowywanie w szczególności wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacji wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli;
 • przekształcenia przedsiębiorców w spółki prawa handlowego we wszystkich konfiguracjach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych;
 • wykreślania spółek z KRS, w trybie likwidacyjnym i uproszczonym,
 • stałej obsłudze prawnej spółek.