Aktualności

Odprawa pośmiertna – krąg uprawnionych do odprawy oraz możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku jej wypłaty

22/04/2021Aktualności

Kodeks pracy zawiera regulację dotyczącą odprawy pośmiertnej, zgodnie z którą, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Wysokość należnej odprawy pośmiertnej, uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Z powyższej regulacji wynika swoista zasada, która rodzi obowiązek pracodawcy do wypłaty odprawy pośmiertnej następującym członkom rodziny pracownika:

1) małżonkowi;

2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Co za tym idzie, małżonek jest uprawniony do odprawy pośmiertnej bez spełniania dodatkowych warunków, natomiast w odniesieniu do innych członków rodziny zmarłego, odprawa pośmiertna będzie przysługiwała wyłącznie w przypadku, gdy osoby te mają prawo do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym.

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. W sytuacji, w której po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy należnej odprawy, ustalonej zgodnie z przepisami.

Zasadniczo obowiązek nakładający na Pracodawcę konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej, aktualizuje się każdorazowo w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Ustawodawca przewidział jednak pewien wyjątek, zgodnie z którym pracodawca może się zwolnić (nawet całkowicie) z tego obowiązku.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy Pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca uprawnionym członkom rodziny zmarłego. W takim wypadku odprawa pośmiertna nie przysługuje uprawnionym członkom rodziny. Może się jednak zdarzyć, że wypłacone odszkodowanie będzie niższe niż odprawa pośmiertna, wtedy pracodawca będzie obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że możliwość zwolnienia pracodawcy od wypłaty odprawy, jest przewidziana tylko w przypadku, gdy to pracodawca, w pełnej wysokości, uiszczał składkę na ubezpieczenie pracownika. W doktrynie podkreśla się, że „ Nie ma wątpliwości, że wyłączenie to obejmuje jedynie przypadki, gdy pracodawca w całości partycypuje w składkach związanych z zawartą umową ubezpieczenia. (…) Oznacza to, że skutek z art. 93 § 7 k.p. nie wystąpi, gdy to pracownik w całości lub w części opłacał składki z tytułu ubezpieczenia na życie.” (vide: P. Prusinowski [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, red. K. W. Baran, Warszawa 2020, art. 93.)

Autorzy:

mec. Tomasz Wróblewski

mec. Tomasz Wróblewski

Radca Prawny

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Opracowanie zmian w Kodeksie Spółek Handlowych – ważne informacje dla przedsiębiorców

Blog prawnyInformacja o ustawie z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustawIstotne zmiany w Prawie Spółek od dnia 13 października 2022 r....

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa w kraju, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z regulacji zawartej w Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. możliwość wystąpienia z…

Tarcza 6.0 – opracowanie najnowszych zmian, ważnych dla przedsiębiorców w czasie lockdownu

AktualnościNa podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (COVID-19)

AktualnościSzanowni Państwo, wskazać należy, iż 9 listopada 2020 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku...

Ważne zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej (listopad 2020)

Omówiliśmy warte uwagi zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…

Zasiłek opiekuńczy na kwarantannie

W związku z kierowaniem na kwarantannę, uczęszczających do przedszkola dzieci Pracowników, nasi Klienci – Pracodawcy – zwracają się do nas z pytaniem dotyczącym opieki nad dzieckiem skierowanym na kwarantannę, w przypadku, gdy pracownik (rodzic), nie…

Praca zdalna w dobie koronawirusa

Codziennie obserwujemy wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Ilość zakażonych przekroczyła już ponad 20.000. Wydaje się, że w najbliższym czasie ta sytuacja nie ulegnie poprawie, a zakażeń będzie coraz więcej. Wobec czego pracodawcy, którzy po tzw….

Kontakt

ADRES

Kancelaria Prawna NOWAK & WRÓBLEWSKI
ul. Szeroka 3
39-400 Tarnobrzeg

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro

tel./fax: +48 15 823 51 67

kancelaria@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Tomasz Wróblewski

+48 606 309 720

t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Marcin Nowak

+48 692 434 375

m.nowak@nowak-wroblewski.pl

Formularz kontaktowy

Wybór opcji

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody:

8 + 7 =