INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Tomasz Wróblewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski, ul. Szeroka 3, 39 – 400 Tarnobrzeg.

 1. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem tel.: 606 309 720 lub e-mail: t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kancelarii możliwy jest pod nr tel.: 609 237 620 lub e-mail: k.spyra@nowak-wroblewski.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. realizacja umów zawieranych z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. wewnętrznych celach administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymanie informacji handlowych, czy marketingowych to w zakresie tych danych podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  8. w przypadku kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie …………….. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni do określonego celu, dla którego zostały one zebrane. Dlatego też nie będą one przechowywane dłużej aniżeli do czasu:
  1. zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów przez Kancelarię;
  2. upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi przez Kancelarię umowami;
  3. upływu terminu obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do chwili wycofania przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. do chwili wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Będą to przede wszystkim zewnętrzni dostawcy usług (podmioty świadczące usługi IT, księgowi, prawnicy). W sytuacji, kiedy udostępnienie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa bądź też nie będą udostępnione innym administratorom danych osobowych, Kancelaria udostępni dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
  i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
 12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.