Aktualności

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

18/03/2021Aktualności

W związku z epidemią koronawirusa w kraju, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z regulacji zawartej w Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku czy rozłożenie zapłaty podatku na raty, uzasadniając wniosek ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Jeżeli nie minął jeszcze termin zapłaty podatku, podatnik na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, może wnioskować o:
► odroczenie tego terminu,
► rozłożenie zapłaty podatku na raty.

Jeżeli natomiast zaległość podatkowa już powstała, podatnik może wnioskować o:
► odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
► odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
► umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Podatnik składając swój wniosek, powinien wykazać wystąpienie przesłanki, o której mowa w ustawie. Przepisy podatkowe przewidują dwie przesłanki: ważny interes podatnika oraz interes publiczny. W świetle obowiązującego orzecznictwa: ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Przesłanki zastosowania ulgi podatkowej należy więc oceniać nie tylko w kontekście osobistej sytuacji majątkowej podatnika, lecz także z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej, a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 marca 2011 r., I SA/Sz 860/10).

W obecnej sytuacji, podatnicy w swoich wnioskach mogą powołać jako nadzwyczajną okoliczność, sytuację spowodowaną koronawirusem. Podatnicy mogą podnieść, że nałożone restrykcje spowodowały znaczne zmniejszenie ich dochodów. Podatnik może również wskazać, że przyznana ulga umożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli utrzymać miejsca pracy, a w perspektywie długoterminowej przedsiębiorca, który przetrwa kryzys, będzie mógł w dalszym ciągu zasilać budżet państwa, jak i budżet jednostek samorządu terytorialnego.

Do wniosku podatnik powinien dołączyć też wszelkie dokumenty, które uzasadniają jego prośbę. Mogą to być m.in.: oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej, czy też inne informacje np. ze sprawozdania finansowego. Jeżeli dokumenty nie zostaną dołączone, to organ rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.

Wniosek można złożyć przez Internet za pośrednictwem strony https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek. Konieczne jest w tym przypadku posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Autor:

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Aplikant radcowski

Odprawa pośmiertna – krąg uprawnionych do odprawy oraz możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku jej wypłaty

Kodeks pracy zawiera regulację dotyczącą odprawy pośmiertnej, zgodnie z którą, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie…

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

Tarcza 6.0 – opracowanie najnowszych zmian, ważnych dla przedsiębiorców w czasie lockdownu

AktualnościNa podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (COVID-19)

AktualnościSzanowni Państwo, wskazać należy, iż 9 listopada 2020 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku...

Ważne zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej (listopad 2020)

Omówiliśmy warte uwagi zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…

Zasiłek opiekuńczy na kwarantannie

W związku z kierowaniem na kwarantannę, uczęszczających do przedszkola dzieci Pracowników, nasi Klienci – Pracodawcy – zwracają się do nas z pytaniem dotyczącym opieki nad dzieckiem skierowanym na kwarantannę, w przypadku, gdy pracownik (rodzic), nie…

Praca zdalna w dobie koronawirusa

Codziennie obserwujemy wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Ilość zakażonych przekroczyła już ponad 20.000. Wydaje się, że w najbliższym czasie ta sytuacja nie ulegnie poprawie, a zakażeń będzie coraz więcej. Wobec czego pracodawcy, którzy po tzw….

CO Z TĄ TARCZĄ?

Z dniem 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej. Kilka zapisów jest ciekawych, m.in. możliwość aplikowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (do wysokości 50% wypłacanych pensji, przez 3 miesiące). Jak to jednak zwykle bywa…

Kontakt

ADRES

Kancelaria Prawna NOWAK & WRÓBLEWSKI
ul. Szeroka 3
39-400 Tarnobrzeg

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro

tel./fax: +48 15 823 51 67

kancelaria@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Tomasz Wróblewski

+48 606 309 720

t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Marcin Nowak

+48 692 434 375

m.nowak@nowak-wroblewski.pl

Formularz kontaktowy

Wybór opcji

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody:

14 + 3 =