Blog prawny

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

18/03/2021

W związku z epidemią koronawirusa w kraju, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z regulacji zawartej w Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku czy rozłożenie zapłaty podatku na raty, uzasadniając wniosek ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Jeżeli nie minął jeszcze termin zapłaty podatku, podatnik na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, może wnioskować o:
► odroczenie tego terminu,
► rozłożenie zapłaty podatku na raty.

Jeżeli natomiast zaległość podatkowa już powstała, podatnik może wnioskować o:
► odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
► odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
► umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Podatnik składając swój wniosek, powinien wykazać wystąpienie przesłanki, o której mowa w ustawie. Przepisy podatkowe przewidują dwie przesłanki: ważny interes podatnika oraz interes publiczny. W świetle obowiązującego orzecznictwa: ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Przesłanki zastosowania ulgi podatkowej należy więc oceniać nie tylko w kontekście osobistej sytuacji majątkowej podatnika, lecz także z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej, a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 marca 2011 r., I SA/Sz 860/10).

W obecnej sytuacji, podatnicy w swoich wnioskach mogą powołać jako nadzwyczajną okoliczność, sytuację spowodowaną koronawirusem. Podatnicy mogą podnieść, że nałożone restrykcje spowodowały znaczne zmniejszenie ich dochodów. Podatnik może również wskazać, że przyznana ulga umożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli utrzymać miejsca pracy, a w perspektywie długoterminowej przedsiębiorca, który przetrwa kryzys, będzie mógł w dalszym ciągu zasilać budżet państwa, jak i budżet jednostek samorządu terytorialnego.

Do wniosku podatnik powinien dołączyć też wszelkie dokumenty, które uzasadniają jego prośbę. Mogą to być m.in.: oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej, czy też inne informacje np. ze sprawozdania finansowego. Jeżeli dokumenty nie zostaną dołączone, to organ rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.

Wniosek można złożyć przez Internet za pośrednictwem strony https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek. Konieczne jest w tym przypadku posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Autor artykułu:

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Aplikant radcowski

Zachęcamy również do lektury innych artykułów i wpisów