Obsługa prawna przedsiębiorców

Zespół Kancelarii skupia profesjonalnych pełnomocników procesowych (radców prawnych i adwokatów), którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Przeprowadziliśmy z sukcesami kilkaset poważnych sporów sądowych, w tym z zakresu wykonywania i rozliczania robót budowlanych, odszkodowań za nienależyte wykonanie kontraktów handlowych, odszkodowań z tytułu deliktów, szkód transportowych, zadośćuczynień za krzywdę, w tym w związku ze uszczerbkiem ciała lub śmiercią osoby bliskiej w wyniku wypadków komunikacyjnych, prowadziliśmy także spory związane z zapłatą za wykonane usługi i dostarczone towary, liczne spory pracownicze (zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, w tym także z Inspekcją Pracy przy odmowie rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy), w sprawach sporów konsumenckich (w tym przeciwko Rzecznikowi Konsumentów), odwołań od decyzji administracyjnych organów państwowych i samorządowych, odwołań od decyzji ZUS, w sprawach energetycznych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Głównym przedmiotem naszej działalności jest zapewnianie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, polegającej na bieżącym wsparciu Klientów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach tej usługi m.in. sporządzamy dla Klientów dokumentację prawną w tym:

  • umowy handlowe, cywilnoprawne, poufności,
  • umowy związane ze świadczeniem pracy (w tym dokumentacja pracownicza i związkowa),
  • informacje okresowe dla rady pracowników,
  • regulaminy przewidziane przez prawo pracy i układy zbiorowe,
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  • protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy (z udziałem notariusza),protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy (z udziałem notariusza),
  • regulaminy zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
  • sprawozdania z prowadzonych spraw (w języku polskim lub angielskim).

Prowadziliśmy dziesiątki postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach przetargowych, wygrywając wiele z nich dla naszych Klientów, dzięki czemu pozyskiwali wielomilionowe kontrakty wykonawcze lub usługowe. W tym zakresie wspieramy przedsiębiorców z różnych branż, w tym głównie budowlanej, transportowej, a także usługowej (ochrona, sprzątanie, utrzymanie zieleni, inne).