Blog prawny

Korzystanie ze służbowego samochodu do celów prywatnych, w tym z kart paliwowych, a przychód pracownika

27/09/2021

Korzystne dla pracowników stanowiska sądów administracyjnych oraz interpretacja ministerstwa finansów

W praktyce można zauważyć, że samochód służbowy udostępniany Pracownikom przez Pracodawców jest bardzo często wykorzystywany – poza celami służbowymi – do celów prywatnych. Wykorzystanie pojazdu służbowego do celów prywatnych jest możliwe, jeżeli Pracodawca wyraził na to zgodę, a strony określiły warunki takiego korzystania, w tym liczbę kilometrów, jakie w określonym czasie np. w ciągu roku, Pracownik może wykorzystać do prywatnego użytku. Jak wiadomo, z korzystaniem z pojazdu związane są dodatkowe koszty, w tym koszty paliwa. W przeważającej liczbie przypadków, z którymi mamy do czynienia w praktyce, koszty paliwa ponosi Pracodawca. Wobec powyższego powstaje pytanie – jakie niesie to za sobą skutki podatkowe?

 

Odpowiedzi należy poszukiwać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art. 12 ust. 2a PIT: Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Należy zauważyć, że przywołana wyżej regulacja była przedmiotem wielu sporów interpretacyjnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przy wydawaniu indywidualnych interpretacji, stał na stanowisku, że nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a PIT, obejmuje koszty ubezpieczenia pojazdu czy koszty napraw, jednak nie obejmuje swym zakresem kosztów paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT.

Powyższe stanowisko nie zostało zaaprobowane przez Sądy Administracyjne. W przyjętej i ugruntowanej linii orzeczniczej Sądy przyjęły, że art. 12 ust. 2a PIT obejmuje swym zakresem wszystkie koszty związane z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, w tym także koszty paliwa zakupionego przez Pracodawcę.

Z uwagi na istotne rozbieżności interpretacyjne, Ministerstwo Finansów wydało w tym zakresie interpretację ogólną, w treści której wskazano, że: „Przyjmując zatem argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.” (vide: Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 września 2020 r. DD3.8201.1.2020).

Ministerstwo Finansów wydając interpretację ogólną w tym zakresie jednoznacznie opowiedziało się za stanowiskiem wyrażonym wcześniej przez sądy administracyjne, czym potwierdziło, że prawidłowa wykładania art. 12 ust. 2a ustawy PIT prowadzi do wniosku, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Na marginesie zwracamy uwagę, że wskazane wyżej stanowisko jest aktualne na dzień jego sporządzenia, bowiem z projektu tzw. „Polskiego Ładu” wynika, że regulacja art. 12 ust. 2a PIT ma ulec istotnej zmianie. Z treści uzasadnienia projektu wynika, że: Projekt przewiduje zmianę przyjętego wcześniej – w pkt 1 i 2 w ust. 2a art. 12 ustawy PIT – wskaźnika rozróżniającego wysokość ryczałtu określającego wartość uzyskanego przez pracownika omawianego świadczenia. Po przyjęciu zmiany, przy określaniu wysokości ryczałtu, będzie stosowny inny wskaźnik tj. zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Nowe brzmienie pkt 1 oznacza ponadto objęcie, niższym 250 zł ryczałtem, wprost (a nie poprzez interpretację przepisu) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.” Jednakże w chwili obecnej wyłącznie sygnalizujemy planowaną zmianę, ponieważ nie można jednoznacznie wskazać, w jakim brzmieniu ustawa zostanie ostatecznie przyjęta.

Autorzy artykułu:

mec. Tomasz Wróblewski

mec. Tomasz Wróblewski

Radca Prawny

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Zachęcamy również do lektury innych artykułów i wpisów