Blog prawny

Tarcza 6.0 – opracowanie najnowszych zmian, ważnych dla przedsiębiorców w czasie lockdownu

13/01/2021

Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, doszło do kolejnej nowelizacji tzw. „tarczy antykryzysowej”. Przywołaną wyżej ustawą wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. W zakresie obowiązkowych badań lekarskich – zmiana, która została wprowadzona, zobowiązuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika, do niezwłocznego wykonywania zawieszonych obowiązków, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy stan epidemii nie zostanie ogłoszony albo po odwołaniu stanu epidemii. Wskazane wyżej obowiązki należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Dodatkowo Ustawodawca zdecydował się uregulować sytuację, w której pracownicy i pracodawcy nie będą mogli uczynić zadość przywołanemu obowiązkowi, z uwagi na brak dostępności uprawnionego lekarza. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo od dnia odwołania stanu epidemii.
  2. Wprowadzono regulację w zakresie świadczeń na ochronę miejsc pracy, a dofinansowanie, które przysługuje określonej grupie przedsiębiorców, na zasadach wskazanych w przepisie, wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  3. Wprowadzona nowelizacja upoważnia Radę Gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie, o którym mowa wyżej, ma charakter fakultatywny – zależy od podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy.
  4. Wprowadzono prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z działalności określonej w przepisie, uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wymaganego wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  5. Wprowadzono prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z działalności, o której mowa w przepisie, uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
    Określona grupa przedsiębiorców może ubiegać się o dotację z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców do wysokości 5000 zł.
  6. Nadto Ustawodawca po raz kolejny przewidział możliwość zwolnienia z konieczności opłacania składek (dla ograniczonej grupy przedsiębiorców), uzależniając możliwość złożenia wniosku od określonego PKD oraz spadku przychodu w odpowiedniej wysokości, przy czym, wysokość spadku przychodów, która umożliwia złożenie wniosku, jest zależna od posiadanego PKD. Nadto ustawodawca rozróżnił okresy, za które przedsiębiorcy o określonym PKD mogą składać wniosek o zwolnienie.

Wskazane wyżej zmiany zostały przez Nas szczegółowo omówione, a ich zestawienie i wskazanie warunków, dzięki którym mogą Państwo ubiegać się o pomoc, znajdują się na naszej stronie, w zakładce „tarcza antykryzysowa”.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Autorzy artykułu:

mec. Tomasz Wróblewski

mec. Tomasz Wróblewski

Radca Prawny

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Zachęcamy również do lektury innych artykułów i wpisów