Aktualności

Tarcza 6.0 – opracowanie najnowszych zmian, ważnych dla przedsiębiorców w czasie lockdownu

13/01/2021 | Aktualności

Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, doszło do kolejnej nowelizacji tzw. „tarczy antykryzysowej”. Przywołaną wyżej ustawą wprowadzone zostały następujące zmiany:
  1. W zakresie obowiązkowych badań lekarskich – zmiana, która została wprowadzona, zobowiązuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika, do niezwłocznego wykonywania zawieszonych obowiązków, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy stan epidemii nie zostanie ogłoszony albo po odwołaniu stanu epidemii. Wskazane wyżej obowiązki należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Dodatkowo Ustawodawca zdecydował się uregulować sytuację, w której pracownicy i pracodawcy nie będą mogli uczynić zadość przywołanemu obowiązkowi, z uwagi na brak dostępności uprawnionego lekarza. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo od dnia odwołania stanu epidemii.
  2. Wprowadzono regulację w zakresie świadczeń na ochronę miejsc pracy, a dofinansowanie, które przysługuje określonej grupie przedsiębiorców, na zasadach wskazanych w przepisie, wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  3. Wprowadzona nowelizacja upoważnia Radę Gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie, o którym mowa wyżej, ma charakter fakultatywny – zależy od podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy.
  4. Wprowadzono prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z działalności określonej w przepisie, uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wymaganego wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  5. Wprowadzono prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z działalności, o której mowa w przepisie, uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  6. Określona grupa przedsiębiorców może ubiegać się o dotację z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców do wysokości 5000 zł.
  7. Nadto Ustawodawca po raz kolejny przewidział możliwość zwolnienia z konieczności opłacania składek (dla ograniczonej grupy przedsiębiorców), uzależniając możliwość złożenia wniosku od określonego PKD oraz spadku przychodu w odpowiedniej wysokości, przy czym, wysokość spadku przychodów, która umożliwia złożenie wniosku, jest zależna od posiadanego PKD. Nadto ustawodawca rozróżnił okresy, za które przedsiębiorcy o określonym PKD mogą składać wniosek o zwolnienie.

Wskazane wyżej zmiany zostały przez Nas szczegółowo omówione, a ich zestawienie i wskazanie warunków, dzięki którym mogą Państwo ubiegać się o pomoc, znajdują się na naszej stronie, w zakładce „tarcza antykryzysowa”.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Autorzy:

mec. Tomasz Wróblewski

mec. Tomasz Wróblewski

Radca Prawny

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Odprawa pośmiertna – krąg uprawnionych do odprawy oraz możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku jej wypłaty

Kodeks pracy zawiera regulację dotyczącą odprawy pośmiertnej, zgodnie z którą, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie…

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa w kraju, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z regulacji zawartej w Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. możliwość wystąpienia z…

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (COVID-19)

AktualnościSzanowni Państwo, wskazać należy, iż 9 listopada 2020 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku...

Ważne zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej (listopad 2020)

Omówiliśmy warte uwagi zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…

Zasiłek opiekuńczy na kwarantannie

W związku z kierowaniem na kwarantannę, uczęszczających do przedszkola dzieci Pracowników, nasi Klienci – Pracodawcy – zwracają się do nas z pytaniem dotyczącym opieki nad dzieckiem skierowanym na kwarantannę, w przypadku, gdy pracownik (rodzic), nie…

Praca zdalna w dobie koronawirusa

Codziennie obserwujemy wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Ilość zakażonych przekroczyła już ponad 20.000. Wydaje się, że w najbliższym czasie ta sytuacja nie ulegnie poprawie, a zakażeń będzie coraz więcej. Wobec czego pracodawcy, którzy po tzw….

CO Z TĄ TARCZĄ?

Z dniem 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej. Kilka zapisów jest ciekawych, m.in. możliwość aplikowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (do wysokości 50% wypłacanych pensji, przez 3 miesiące). Jak to jednak zwykle bywa…

Kontakt

ADRES

Kancelaria Prawna NOWAK & WRÓBLEWSKI
ul. Szeroka 3
39-400 Tarnobrzeg

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro

tel./fax: +48 15 823 51 67

kancelaria@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Tomasz Wróblewski

+48 606 309 720

t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Marcin Nowak

+48 692 434 375

m.nowak@nowak-wroblewski.pl

Formularz kontaktowy

Wybór opcji

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody:

12 + 10 =